Regulamin


Poniższy Regulamin świadczenia usług przez “Trans Kurier” dotyczy wszelkich działań dokonywanych z transgranicznym, ogólnoeuropejskim przewozem drogowym przesyłek, objętych umową pomiędzy “Trans Kurier” a nadawcą lub odbiorcą.

 • 1. Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu oparte są o przepisy konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR); jakiekolwiek warunki, uzgodnienia i postanowienia sprzeczne z nimi nie będą miały zastosowania.
 • 2. Zakres działalności obejmuje przewóz przesyłki o minimalnych wymiarach 30 cm x 20 cm x 10 cm i maksymalnych wymiarach 100 cm x 80 cm x 190 cm, a maksymalna dopuszczalna waga 1500kg.
 • 3. Wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług świadczonych przez “Trans Kurier” określa Cennik przesyłek.


 • 4. Z przewozu wykluczone są przesyłki:
 • a) przesyłane do osób fizycznych z krajów z poza Unii Europejskiej.
 • b) których wartość przekracza 5.000 EURO,
 • c) co, do których nadawca skorzystał lub zamierza skorzystać z deklaracji wymienionych w art. 24 i/ lub art. 26 konwencji CMR,
 • d) których wartość nie przekracza limitów określonych w 4.b lecz posiadają szczególną wartość, takie jak metale szlachetne, biżuteria, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, antyki, pieniądze, dokumenty o charakterze płatniczym, karty telefoniczne, papiery wartościowe, akcje, weksle, książeczki oszczędnościowe jak również inne dokumenty, które w wypadku uszkodzenia nie mogą być odtworzone lub w razie potrzeby anulowanie,
 • e) których transport jest zakazany przez prawo lub inne regulacje UE; zwłaszcza wyroby tytoniowe oraz alkoholowe,
 • f) zawierające narkotyki,
 • g) które zawierają artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych przewozu,
 • h) zawierające szczątki ludzkie lub zwierzęce i/ lub żywe zwierzęta oraz rośliny,
 • i) zawierające broń, materiały wybuchowe i inny sprzęt o wojskowym przeznaczeniu,
 • j) które zawierają materiały o charakterze pornograficznym lub drażliwe treści polityczne np. pochwalające przemoc lub naruszanie praw człowieka,
 • k) zawierające artykuły które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki lub urządzenia,
 • 5. Wykluczone są również przesyłki zawierające towary lub artykuły niebezpieczne w rozumieniu przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących towarów niebezpiecznych (np.: ADR) lub artykułów i towarów, których transport jest niedozwolony przez IATA lub ICAO.


 • 6. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku przekazania do transportu artykułów lub towarów wykluczonych z przewozu i poddaje się dobrowolnej karze umownej 1000 €. Po stwierdzeniu zawartości niezgodnej z regulaminem towary podlegają konfiskacie, a nadawca przesyłki obciążony w/w kwotą.
 • 7. “Trans Kurier” nie jest zobowiązany do kontrolowania przesyłek pod kątem występowania artykułów wykluczonych z przewozu, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki, chyba, że zakazuje tego miejscowe prawo, przy czym bez znaczenia jest fakt, iż przesyłka została oznaczona jako zawierająca artykuły i towary wykluczone lub też nie dokonano takiego oznaczenia. Kontrola przeprowadzona przez “Trans Kurier” nie zwalnia Klienta ze zobowiązań wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów w tym przepisów dotyczących artykułów i towarów wyłączonych z przewozu. “Trans Kurier” ma prawo odmówić przyjęcia i transportu przesyłek bez podania przyczyny.
 • 8.Klient jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania przesyłki do przewozu i/ lub zapakowania jej w taki sposób, aby zawartość przesyłki była zabezpieczona stosownie do czasu trwania i charakteru usługi przewozowej. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody dotyczące osób, urządzeń “Trans Kurier”, innych przesyłek lub firmy, której “Trans Kurier” zlecił przewóz, wynikłe z nieodpowiedniego przygotowania /opakowania towarów. Odpowiedzialność Klienta może być ograniczona, jeżeli “Trans Kurier” lub jego pełnomocnik nie zgłosili zastrzeżeń pomimo widocznych, oczywistych braków lub uchybień opakowania lub przygotowania. Zwrot kosztów obejmuje również ewentualne koszty prawne i sądowe jak też koszty zasięgnięcia opinii biegłych.
 • 9. Sposób pokowania
 • 10. Klient zobowiązany jest dołączyć do przesyłki wszelkie niezbędne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami lub wynikające z postanowień umowy oraz wypełnić je odpowiednio, a także na żądanie udostępnić dalsze dane. W świetle par 5.a. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania rzeczywistej wartości przesyłki, przy czym podanej wartości nie należy rozumieć jako zadeklarowanego specjalnego interesu lub wartości w rozumieniu art. 24 i 26 konwencji CMR. “Trans Kurier” nie jest zobowiązany do sprawdzenia czy dokumenty towarzyszące przesyłce oraz podane informacje są wystarczające i poprawne.
 • 10.a Klient będzie przestrzegał przepisów importowych w kraju przeznaczenia i będzie odpowiedzialny za wszelkie roszczenia powstałe na skutek przewozu artykułów i towarów wykluczonych z importu.
 • 11. Przesyłka zostanie doręczona odbiorcy za pisemnym pokwitowaniem odbioru. W przypadku nieobecności odbiorcy w czasie doręczenia, przesyłka zostanie doręczona osobom, które w danych okolicznościach można uznać za upoważnione do odebrania przesyłki – szczególnie osobom obecnym w pomieszczeniach odbiorcy – za pisemnym pokwitowaniem.
 • 12. Jeżeli doręczenie przesyłki za pierwszym razem nie jest możliwe, odbiorca zostanie poinformowany w formie telefonicznej o pierwszej próbie oraz o terminie kolejnej próby doręczenia. Niezależnie od tego kolejne doręczenie może odbyć się w innym terminie ustalonym pomiędzy “Trans Kurier” a odbiorcą.
 • 13. Przy przewozie przesyłek obowiązują opłaty podane w aktualnym Cenniku, chyba, że ustalono inaczej, przy czym podane opłaty nie obejmują podatku VAT. Obowiązujące są opłaty z dnia złożenia zlecenia.
 • 13.a Wszystkie koszty poniesione przez “Trans Kurier” w imieniu Klienta, z tytułu jakichkolwiek należności, podatków czy świadczeń bądź opłat manipulacyjnych należy na żądanie “Trans Kurier” natychmiast uiścić, przy czym “Trans Kurier” zachowuje prawo wyboru, do kogo zwróci się z żądaniem zapłaty. Pod tym względem “Trans Kurier” nie jest zobowiązany poleceniami Klienta. Odmienne formy płatności należy uzgodnić pisemnie.
 • 13.b Płatność nastąpi na podstawie rachunku. Należna kwota będzie płatna bez żadnych potrąceń w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku. Jakiekolwiek inne formy płatności muszą zostać ustalone przez “Trans Kurier” i Klienta w formie pisemnej.
 • 13.c “Trans Kurier” zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wagi przesyłki deklarowanej przez Klienta i do weryfikacji opłat, jeśli waga przesyłki różni się od wagi deklarowanej przez Klienta.
 • 14. Jeżeli Klient wybierze usługę „płaci odbiorca” przesyłka może być wysłana do odbiorcy bez uprzedniego uiszczenia opłat. “Trans Kurier” pobierze opłaty za usługę i wszelkie pozostałe poniesione koszty, w tym podatki, od odbiorcy na podstawie wytycznych udzielonych przez Klienta. Płatność w gotówce jest dopuszczalna tylko do wysokości równowartości 400 EURO.
 • 15. “Trans Kurier” ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami konwencji CMR.
  W uzupełnieniu przepisów konwencji CMR, “Trans Kurier” ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w wykonaniu usługi i naruszenie innych postanowień umowy. W przypadku odpowiedzialności za niedotrzymanie zobowiązań umowy po jej podpisaniu lub odpowiedzialności za czyn niedozwolony odpowiedzialność ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość 100 EURO, chyba, że szkoda została spowodowana winą umyślną “Trans Kurier” lub osoby, za którą ponosi odpowiedzialność bądź w wyniku niedbalstwa z jego strony, które w miejscu prowadzenia sprawy sądowej uważane jest za równoznaczne z winą umyślną. Przesyłka zostaje uznana za zaginioną, jeżeli nie została doręczona w ciągu 30 dni roboczych po upływie oczekiwanego terminu doręczenia, a jej losy nie są znane.
  Podanych w aktualnym Cenniku terminów doręczenia nie należy uważać za uzgodnione i nie są one gwarantowane.
 • 15.a “Trans Kurier” odpowiada za zaginioną lub uszkodzoną przesyłkę tylko do wartości deklarowanej w zamówieniu kurierskim.
 • 15.b Wypłata odszkodowania następuje po przedłożeniu dokumentów potwierdzających deklarowanej wartość w terminie do 30 dni roboczych.
 • 16. Przyjmując przesyłkę odbiorca jest zobowiązany natychmiast sprawdzić czy jest ona nieuszkodzona i nie ma ubytków. Jeżeli uszkodzenie lub ubytek przesyłki, niewidoczne lub niemożliwe do sprawdzenia przy odbiorze zostanie stwierdzony po odbiorze “Trans Kurier” musi zostać zawiadomiony ustnie w ciągu 48 godzin od doręczenia, a następnie w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia.
 • 17. “Trans Kurier” ma prawo zbierać, przechowywać i przetwarzać dane udostępnione przez nadawcę lub odbiorcę w związku z wykonaniem usług przez “Trans Kurier” i/lub potrzebnych “Trans Kurier” do ich wykonania. Ponadto, “Trans Kurier” jest uprawniony do udostępnienia władzom (w szczególności urzędnikom celnym) i instytucjom państwowym danych w zakresie określonym prawem.
 • 18. Zastosowanie będą miały, w następującej kolejności, odpowiednio przepisy konwencji CMR, obowiązujące międzynarodowe lub krajowe prawo oraz niniejszy Regulamin. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby “Trans Kurier”.